Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2016 dňa 3.2.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

V konkurznej veci úpadcu Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46607901 týmto zvolávam 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 15.03.2016 o 10.00 hod v kancelárii správcu na Radničnom námestí č. 33 v Bardejove. Prezentácia veriteľov sa začne o 09.30 hod.

 

Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:

1. Otvorenie

2. Voľba veriteľského výboru

3. Rozhodnutie o výmene správcu

4. Záver

 

Správca žiada veriteľov aby predbežne oznámili svoju účasť na schôdzi na tel. čísle 054/474 6272

alebo e-mailom: judr.jaroscak@gmail.com.

 

V Bardejove dňa 29.01.2016

JUDr. Jozef Jaroščák st., správca