Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2016 dňa 3.2.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 29.01.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: EZ-ELEKTROSYSTEMY Košice s.r.o., Teplárenská 5, Košice, IČO: 35 846 801:

 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 1.420,- eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. FV51140158 vo výške 960,- eur na základe objednávky č. 1R51400807 zo dňa 29.07.2014, čiastočne neuhradená faktúra č. FV51140148 za zrealizované práce vo výške 460,- eur na základe objednávky č. 1R61400754 zo dňa 14.07.2014

  Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

  V Bardejove dňa 29.01.2016