Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 26 z roku 2016 dňa 9.2.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 04.02.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava,                            IČO: 00 648 864:

 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 112,37 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 4018141070 zo dňa 10.11.2014, splatná                               do 22.11.2014, dodací list č. 8214570980 v sume 106,62 eura za dodaný tovar.                            Úroky z omeškania vo výške 9,05% ročne z čiastky 102,62 eur od 23.11.2014 do 11.12.2014 t.j. 9,75 eur.

  Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

  V Bardejove dňa 04.02.2016