Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s.

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s.
  IČO: 36297526
  Motešice Motešice
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2016 dňa 11.2.2016
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009; Spisová značka správcovského spisu:28K/8/2009 S1240; Dlžník:  Žrebčín Motešice, a.s.; Sídlo: 913 26 Motešice; IČO: 36 297 526; Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava; Dátum konania: 10.12.2015

Prítomní:

 1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 07.12.2015, Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 07.12.2015;
 2. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 07.12.2015 (v zmysle prílohy)
 3. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Splnomocnenia zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 07.12.2015 (v zmysle prílohy)
 4. Člen VV: AURUS REAL, s.r.o., so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, IČO:36 478 253 – písomné hlasovanie zo dňa 09.12.2015 (v zmysle prílohy)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie návrhu mimosúdneho riešenia súdneho sporu č. k. 16CoKR/25/2012
 3. Záver

K bodu 1): Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“ Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2): Správca dňa 02.10.2015 doručil Slovenskej konsolidačnej, a.s., ako predsedovi veriteľského výboru, žiadosť, ktorou požiadal veriteľský výbor o odporučenie postupu vo veci uzatvorenia mimosúdnej dohody s p. Júliusom Smolkom, Bobot 307, PSČ: 913 25, t.j. ako postupovať pri vybavovaní žiadosti o urovnanie a žiadosti o splátky. Doplňujúce informácie v predmetnej veci doručil správca SK, a.s. e-mailom dňa 27.11.2015.

I.

Na Krajskom súde v Trenčíne je v súčasnosti vedené konanie sp.zn.:16CoKR/25/2012 vo veci žalobcu Július Smolka, Bobot 307, PSČ: 913 25, proti žalovanému správcovi úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty, a to konkrétne nehnuteľností zapísaných Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na LV č. 455, k. ú. Dolné Motešice:

 • Parcela CKN č. 212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2
 • Parcela CKN č. 213, zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2
 • Stavba – rodinný dom so súp. Č. 307 postavený na parc. Č. CKN č. 212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2

  (ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“). V záujme vyriešenia vyššie uvedeného konania mimosúdnou cestou, dal správca vypracovať znalcovi Ing. Imrichovi Lasabovi znalecký posudok č. 125/2015, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota Nehnuteľností vo výške 28.100,- EUR. Uvedená suma predstavuje hodnotu Nehnuteľností ku dňu vyhotovenia znaleckého posudku, t.j. k 03.08.2015. V sume je zahrnutá aj cena prístavby, ktorú p. Smolka zrealizoval na vlastné náklady a zahŕňa aj všetky zhodnotenia Nehnuteľností, ktoré p. Július Smolka vykonal od roku 2001, kedy uzatvoril kúpnu zmluvu s úpadcom ako aj všetky investície, ktoré do nehnuteľnosti vložil od roku 1982, kedy sa do domu nasťahoval. Podľa vyjadrenia správcu Hodnotu Nehnuteľností v roku 2001 (v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy), nie je možné objektívne a jednoznačne ustáliť.

  II.

  Dňa 14.09.2015 boli správcovi doručené dve žiadosti p. Júliusa Smolku, a to:

  1. žiadosť o uzatvorenie dohody o urovnaní, ktorou požiadal o uzatvorenie dohody o urovnaní, obsahom ktorej by bolo udelenie súhlasu správcu s pokračovaním v katastrálnom konaní, čím by p. Smolka nadobudol vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam a naproti tomu by do všeobecnej podstaty uhradil sumu 4.500,-EUR na účet úpadcu.
  2. 2.žiadosť o splátky, ktorou p. Smolka požiadal pre prípad uzatvorenia dohody o urovnaní, o možnosť uhradiť v splátkach, a to vo výške 2.000,-EUR pri podpise dohody a následne 5 mesačných splátok vo výške 500,-EUR.

  Stanovisko správcu konkurznej podstaty k žiadosti o uzatvorenie dohody o urovnaní: Z pohľadu správcu sa javí návrh mimosúdnej dohody predložený p. Smolkom ako výhodný a odporúča jeho prijatie, a to z dôvodu, že odvolací súd už v minulosti vyslovil v identických konaniach odlišný právny názor do právneho názoru správcu a je pravdepodobné, že odvolaniu vyhovie. Navyše, je tiež zrejmé, že p. Smolka do rekonštrukcie a zveľadenia rodinného domu investoval nemalé finančné prostriedky pričom túto skutočnosť doposiaľ nikto nespochybnil. Pokiaľ ide o konanie vedené na odvolacom súde pod sp. zn. 16CoKR/25/2012 poznajúc konštantnú judikatúru Krajského súdu v Trenčíne v identických sporoch ( v minulosti KS Trenčín rozhodoval v konkurze úpadcu Žrebčín Motešice, a.s.), je vysoko pravdepodobné, že odvolací súd rozhodnutie prvostupňového súdu zruší a vráti na ďalšie konanie Okresnému súdu Trenčín s odporúčaním, aby žalobe vyhovel. Z uvedeného dôvodu preto správca aj uvítal postup p. Smolku, ktorý navrhol možnosť vzniknutý spor vyriešiť mimosúdne. Je preto podľa názoru správcu v záujme veriteľov, aby bola do podstaty uhradená čiastka 4.500,-EUR. V prípade pokračovania v súdnom konaní nie je možné podľa názoru správcu očakávať v spore úspech. K žiadosti o splátky správca uviedol, že k tejto nemá výhrady, nakoľko trvanie konkurzu bude s najväčšou pravdepodobnosťou presahovať dobu splácania, navyše správca povolí pokračovanie v katastrálnom konaní až po zaplatení sumy 4.500,-EUR.

  Návrh uznesenia veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:

  Uznesenie:

  Veriteľský výbor úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „ v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, odporúča správcovi konkurznej podstaty spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu S 1240, so sídlom príslušnej kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, mimosúdne riešenie prebiehajúceho súdneho sporu 16CoKR/25/2012 na Krajskom súde v Trenčíne vo veci žalobcu Július Smolka, Bobot 307, PSČ: 913 25, proti žalovanému správcovi úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, o vylúčenie vecí zo súpisu všeobecnej podstaty, a to konkrétne nehnuteľností zapísaných Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom na LV č. 455, k. ú. Dolné Motešice:

 • Parcela CKN č. 212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2
 • Parcela CKN č. 213, zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2
 • Stavba – rodinný dom so súp. Č. 307 postavený na parc. Č. CKN č. 212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2

  a uzatvoriť dohodu o urovnaní v znení:

  1. udelenie súhlasu správcu s pokračovaním v katastrálnom konaní, čím by p. Smolka nadobudol vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam a naproti tomu by do všeobecnej podstaty uhradil sumu 4.500,-EUR na účet úpadcu.
  2. 2.udelenie súhlasu na uhradenie odplaty v splátkach, a to vo výške 2.000,- EUR pri podpise dohody a následne 5 mesačných splátok vo výške 500,- EUR.

  Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

  ZA: 5 hlasov

  Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

  DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

  Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava

  VšZP, a.s., Bratislava

  AURUS REAL, s.r.o., Prešov

  PROTI: 0 hlasov

  ZDRŽALO SA: 0 hlasov

  Uznesenie: prijaté

  V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“  Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

  K bodu  3) – Záver: Program zasadnutia VV bol vyčerpaný. Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

  V Bratislave, dňa 10.12.2015

  Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru : Slovenská konsolidačná, a.s.