Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 51 z roku 2016 dňa 15.3.2016
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

ZÁPISNICA

z prvého zasadnutia so zástupcom veriteľov v konkurznej veci úpadcu  

C.LT.W. Finance s.r.o.

ktoré sa uskutočnilo dňa 10.03.2016 o 13:30 hod. na adrese Žriedlová 3 v Košiciach, 3. poschodie

 

Úpadca:                            C.LT.W. Finance s.r.o.,

so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice

IČO: 36 742 431

 

Správca:                            JUDr. Ján Bodnár, správca

                                                          

Značka správcu:               S1714

 

Súd vedúci konanie:        Okresný súd Košice I

 

Spisová značka:               30K/24/2015

 

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.11.2015, sp. zn. 30K/24/2015, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 234/2015 dňa 07.12.2015 pod č. K026485 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431 (ďalej len „Úpadca“). Týmto uznesením bol zároveň JUDr. Ján Bodnár, správca, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice ustanovený do funkcie správcu majetku Úpadcu.

Prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov v konkurznej veci Úpadcu bolo zvolané správcom na prvej schôdzi veriteľov Úpadcu. Toto zasadnutie sa uskutočnilo v kancelárii správcu, pričom správca bol na tomto zasadnutí osobne prítomný.

Prítomný zástupca veriteľov:

Slovenská republika - Daňový úrad Košice v zastúpení Slovenska konsolidačná, a.s.

Program zasadnutia so zástupcom veriteľov:

              1) Otvorenie

              2) Návrhy zástupcu veriteľov

              3) Záver

 

1) Otvorenie

Správca privítal prítomného zástupcu veriteľov na dnešnom zasadnutí a oboznámil ho s programom tohto zasadnutia.

 

2) Návrhy zástupcu veriteľov

Zástupca veriteľov zatiaľ nemá žiadne návrhy.  Zástupca veriteľov žiada o komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty.

 

3) Záver

Nakoľko bol program zasadnutia so zástupcom veriteľov vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým uzneseniam, bolo zasadnutie o 13:45 hod. ukončené.

Zástupca veriteľov súčasne žiada, aby správca doručil zápisnicu z tohto zasadnutia konkurznému súdu.

 V Košiciach, dňa 10.03.2016