Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2016 dňa 26.5.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Pribinova 8, 040 01 Košice, počas stránkových hodín, a to v pracovných dňoch Po - Pia od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle 055/622 1992.