Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2016 dňa 26.5.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000, informuje veriteľov, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/20/2016 zo dňa 11.5.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. JUDr. František Kočka, as the bankruptcy truste of the bankrupt: Emil Dravecký, born 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, would like to inform creditors that by the decision of the Okresný súd (District Court) Košice I, 31K/20/2016 dated 11.5.2016, bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. František Kočka, správca Pribinova 8, 040 01 Košice, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 51 Košice, k číslu konania 31K/20/2016. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee on address JUDr. František Kočka, správca Pribinova 8, 040 01 Košice, Slovenská republika, and in one copy to the court Okresný súd (District Court) Košice I, Štúrova 29, 041 51 Košice, with the No. 31K/20/2016,Each claim must be registered separately. The registration has to provide information about the name, surname, and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate ant the amount of the principal and the interest, the legal cause of the interest. The registration has to bile filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the conditionon which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the bject to which the security is tied. Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. If the creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.