Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 111 z roku 2016 dňa 9.6.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 06.06.2016 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: ESAB Slovakia s.r.o., Rybničná 40, Bratislava, IČO: 31374328:

 • Poradové číslo 1
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 11.010,45 eur (z toho istina 10.147,20 eur, úroky z omeškania 863,25 eur)
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 041402188 za dodaný tovar.
 • Poradové číslo 2
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 551,40 eur (z toho istina 508,80 eur, úroky z omeškania 42,60 eur)
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradená faktúra č. 041402194 za dodaný tovar.    

   

  Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

  V Bardejove dňa 06.06.2016