Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 128 z roku 2016 dňa 4.7.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, nar. 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového účtu:  SK85 7500 0000 0040 2329 3318, vedený v ČSOB, a.s. , na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Ako variabilný symbol musí byť uvedené číslo pohľadávky, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. JUDr. František Kočka, správca