Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2016 dňa 12.7.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, trvale bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, podľa ustanovenia § 34 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 19. augusta 2016 o 10.00 hod. do kancelárie správcu na Pribinovej 8 v Košiciach (druhé poschodie), s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia, 2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania, činnosti správcu a stave úpadcovho majetku, 3. Hlasovanie o výmene správcu, podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 4. Voľba zástupcu veriteľov, 5. Záver schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného, prípadne iného registra v ktorom sú zapísané. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.  

JUDr. František Kočka, správca