Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2016 dňa 13.7.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1335
Text

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Jozef Jaroščák st. správca konkurznej podstaty Railway Casted Components a.s., Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901, sp.zn.: 1K/14/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 08.07.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00151700:

 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 2.502,90 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradené poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb             na základe poistnej zmluvy č. 411017457.
 • Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
 • Celková suma prihlásených pohľadávok 5.995,88 eur
 • Poradie – iná pohľadávka
 • Právny dôvod – Neuhradené poistenie zodpovednosti za škodu na základe poistnej zmluvy                   č. 411016130.    

  Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

  V Bardejove dňa 08.07.2016