Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18
  821 05  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2016 dňa 15.7.2016
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S404
Text

JUDr. Dušan Repák, správca konkurznej podstaty, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, ako správca konkurznej podstaty úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45 897 506, so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68357/B v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3K/1/2014 v zmysle § 28 ods. (3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podanie prihlášky mu bola dňa 28-06-2016 doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky por. číslo 1 veriteľa Inšpektorát práce Bratislava, so sídlom Za kasárňou 1, Bratislava, IČO 00 166 367, a to:

- pohľadávka por. č. 1 v celkovej sume 600,00 €.

Pohľadávka veriteľa bola v súlade s § 28 ods. (3) ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

V Bratislave dňa 11-07-2016

JUDr. Dušan Repák, správca