Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Trnava 917 01
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2016 dňa 2.8.2016
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Doplnenie súpisu majetku podstát – Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

Typ súpisnej položky majetku:   Transformátor TR 1 ŠKODA, r.v.: 1981, 40kWh;

Súpisová hodnota majetku: 100.000,00- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej  zložke majetku.

Výstavba rozvodne bola povolená rozhodnutím Odboru výstavby a VH MsNV v Trnave č. j. výst. 2217/79/Mlj zo dňa 02.05.1979. Stavebníkom stavby boli Trnavské automobilové závody, národný podnik Trnava.

Dňa 25.03.1985  vydal Odbor výstavby a VH MsNV v Trnave kolaudačné rozhodnutie č. j. výst. 44/1985/K-81, ktorým bolo udelené povolenie stavebníkovi Trnavské automobilové závody, národný podnik Trnava na užívanie stavby.

Pred privatizáciou bol vlastníkom stavby Trnavské automobilové závody, národný podnik Trnava. Vlastnícke právo k stavbe nadobudol z prostriedkov vlastnej činnosti originárnym spôsobom a to vytvorením veci.

Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.      Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu- Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM SR“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s Rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby.

Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a) (obsahová náležitosť privatizačného projektu- určenie majetku), ďalej ust. § 10 (určenie kompetencií orgánov štátnej správy vo veci schválenia privatizačného projektu), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZoPPMŠ“) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov- priamy rozpor so zákonom), ďalej ust. § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva- rozhodnutie správneho orgánu) z. č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.     Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť- Trnavské automobilové závody a.s., (od 11.04.1995 zmena obchodného mena: „TAZ SIPOX, a.s.“, neskôr od 02.06.1997 zmena obchodného mena: „ TAZ Trnava, Coburgova, a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t. č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1267/B; pozn.: spoločnosť Trnavské automobilové závody a.s. bola založená jediným zakladateľom- FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca- FNM nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.      Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Trnavské automobilové závody, a.s., IČO: 31 412 742 na obchodnú spoločnosť TAZ spol. s.r.o. (od 21.10.1997 zmena obchodného mena: „ TAZ SIPOX spol. s.r.o.“), IČO: 34 134 107, sídlo: Coburgova 84, 917 48 Trnava, t. č. spoločnosť je vymazaná z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10990/T; (ďalej len „ TAZ SIPOX spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 “), pozn.: spoločnosť TAZ spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 bola založená zakladateľom- Trnavské automobilové závody a.s. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou  pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca- Trnavské automobilové závody, a.s., IČO: 31 412 742 nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4.      Absolútna neplatnosť prevodu na základe zmluvy o predaji časti podniku medzi TAZ SIPOX s.r.o., IČO: 34 134 107 a Západoslovenské energetické závody, š.p., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 00 152 153. Predmetná zmluva je sankcionovaná absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“, ktorá je vyjadrená v ustanovení. Občianskeho zákonníka  v § 37 ods. 2, pretože právny prevodca nebol vlastníkom stavby.

5.      Každý ďalší prevod vlastníckeho práva k rozvodni je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú; Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Správca Úpadcu je aktívne legitimovaný na uplatnenie reivindikačného nároku Úpadcu podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka a má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods. 1 ZoKR.

Zápis súpisovej zložky majetku do zoznamu majetku bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 5 ods. 1 a ust. § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle ust. § 78 ZoKR, po posúdení ustanovení § 1, ďalej ust. § 5, ust. § 6 ods. 1 písm. a), ust. § 10, ust. §11 ZoPPMŠ v platnom znení a v spojení s ustanovením § 39, ust. § 100 ods. 2, ust. § 126 ods. 1, ust. § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Dátum zápisu spornej poznámky: 28.07.2016

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518;

 

Typ súpisnej položky majetku:   Stavba rozvodne

bez súp. č., obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava,

katastrálne územie: Hrnčiarovce, zapísaná na LV č. 2131 vydanom Správou katastra Trnava, ktorá je postavená na parc. č. 2176, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 609m², zapísaná na LV č. 1903 vydanom Správou katastra Trnava, na parc. č. 2138/14, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy na nádvoria, výmera: 304m², zapísaná na LV č. 2228 vydanom Správou katastra Trnava, na parc. č. 2174/2, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 67m², obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava, katastrálne územie: Hrnčiarovce; vrátane jej technologického zariadenia, ktoré je jej súčasťou:

110 kV rozvodňa, pozostávajúca z:

-          23 ks odpojovač,

-            7 ks výkonné vypínače,

-            1 ks transformátor;    

22 kV rozvodňa, pozostávajúca z:

-          64 ks odpojovače,

-          20 ks vývodové odpojovače,

-          25 ks výkonových vypínačov,

-          40 ks kopky;

Súpisová hodnota majetku: 1.000.000,00- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej  zložke majetku.

Výstavba rozvodne bola povolená rozhodnutím Odboru výstavby a VH MsNV v Trnave č. j. výst. 2217/79/Mlj zo dňa 02.05.1979. Stavebníkom stavby boli Trnavské automobilové závody, národný podnik Trnava.

Dňa 25.03.1985  vydal Odbor výstavby a VH MsNV v Trnave kolaudačné rozhodnutie č. j. výst. 44/1985/K-81, ktorým bolo udelené povolenie stavebníkovi Trnavské automobilové závody, národný podnik Trnava na užívanie stavby.

Pred privatizáciou bol vlastníkom stavby Trnavské automobilové závody, národný podnik Trnava. Vlastnícke právo k stavbe nadobudol z prostriedkov vlastnej činnosti originárnym spôsobom a to vytvorením veci.

Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1. Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu- Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM SR“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s Rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby.

Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a) (obsahová náležitosť privatizačného projektu- určenie majetku), ďalej ust. § 10 (určenie kompetencií orgánov štátnej správy vo veci schválenia privatizačného projektu), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZoPPMŠ“) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov- priamy rozpor so zákonom), ďalej ust. § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva- rozhodnutie správneho orgánu) z. č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.      Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť- Trnavské automobilové závody a.s., (od 11.04.1995 zmena obchodného mena: „TAZ SIPOX, a.s.“, neskôr od 02.06.1997 zmena obchodného mena: „ TAZ Trnava, Coburgova, a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t. č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1267/B; pozn.: spoločnosť Trnavské automobilové závody a.s. bola založená jediným zakladateľom- FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca- FNM nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.      Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Trnavské automobilové závody, a.s., IČO: 31 412 742 na obchodnú spoločnosť TAZ spol. s.r.o. (od 21.10.1997 zmena obchodného mena: „ TAZ SIPOX spol. s.r.o.“), IČO: 34 134 107, sídlo: Coburgova 84, 917 48 Trnava, t. č. spoločnosť je vymazaná z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10990/T; (ďalej len „ TAZ SIPOX spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 “), pozn.: spoločnosť TAZ spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 bola založená zakladateľom- Trnavské automobilové závody a.s. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou  pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca- Trnavské automobilové závody, a.s., IČO: 31 412 742 nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4.      Absolútna neplatnosť prevodu na základe zmluvy o predaji časti podniku medzi TAZ SIPOX s.r.o., IČO: 34 134 107 a Západoslovenské energetické závody, š.p., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 00 152 153. Predmetná zmluva je sankcionovaná absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“, ktorá je vyjadrená v ustanovení. Občianskeho zákonníka  v § 37 ods. 2, pretože právny prevodca nebol vlastníkom stavby.

5.      Každý ďalší prevod vlastníckeho práva k rozvodni je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú; Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Občiansky zákonník v ustanovení § 120 ods. 1 definuje súčasť veci: „ Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila." Technologické zariadenie rozvodne je rozhodovacou činnosťou českých súdov považované za súčasť veci.

R (ČR) 81/2004: energetické zařízení se stává součástí jiné věci, protože k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Vlastníku věci, se kterou bylo takovéto energetické zařízení spojeno, proto jako její přírůstek náleží i předmětné energetické zařízení. Byla-li proto ujednána výhrada vlastnického práva k energetickému zařízení, jež bylo takto spojeno, vlastnické právo toho, kdo si toto vlastnické právo k energetickému zařízení vyhradil, zaniká zpracováním.

NS ČR, sp. zn. 29 Cdo 2452/98: Výměníková stanice je součástí předmětné budovy, neboť podle své povahy k této nemovitosti náleží a nemůže být oddělena, aniž by se věc (dům služeb) znehodnotila. Že podle své povahy k dotčené nemovitosti náleží, vyplývá z toho, že podle zjištění soudu je v daném případě výměníková stanice prostorem, kde je umístěno příslušné strojní, resp. technologické zařízení. Konstrukce stavby přitom neumožňuje oddělení výměníkové stanice od ostatních částí stavby. Stejný závěr by bylo v posuzovaném případě nutno učinit i tehdy, pokud by se za výměníkovou stanici považovalo pouze vlastní technologické zařízení. Toto technologické zařízení bylo totiž spojeno se stavebními konstrukcemi, které byly vybudovány speciálně pro potřeby této technologie. Skutečnost, že výměníková stanice nemůže být oddělena, aniž by se věc (dům služeb) znehodnotila, pak vyplývá z toho, že z hlediska stavebního neumožňuje konstrukce stavby její oddělení. I pokud by se za výměníkovou stanici považovalo pouze příslušné technologické zařízení, znamenalo by její oddělení znehodnocení domu služeb, neboť ten je vytápěn z této výměníkové stanice.

Správca Úpadcu má za to, že v zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka a uvedenej judikatúry je Technológia rozvodne považovaná za vec, ktorá je funkčne spojená so Stavbou rozvodne a tvorí  tak jej neodeliteľnú súčasť.

Správca Úpadcu je aktívne legitimovaný na uplatnenie reivindikačného nároku Úpadcu podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka a má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods. 1 ZoKR.

Zápis súpisovej zložky majetku do zoznamu majetku bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 5 ods. 1 a ust. § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle ust. § 78 ZoKR, po posúdení ustanovení § 1, ďalej ust. § 5, ust. § 6 ods. 1 písm. a), ust. § 10, ust. §11 ZoPPMŠ v platnom znení a v spojení s ustanovením § 39, ust. § 100 ods. 2, ust. § 126 ods. 1, ust. § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Dátum zápisu spornej poznámky: 28.07.2016

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518;