Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Trnava 0
  917 01  Trnava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 149 z roku 2016 dňa 3.8.2016
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

AKTUALIZÁCIA SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU ZO SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

 

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár, ako správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, sídlo: Trnava, IČO: 00 009 199, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Pš, vložka č. 23/T v zmysle ust. § 78 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"),

vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu nasledujúce majetkové hodnoty:

Spoluvlastnícky podiel Ing. Romana Krampla, bytom: Roľnícka 7756/2, 917 01 Trnava, narodený 16.08.1964 o veľkosti ½ k stavbe so súpisovým číslom 7097, postavená na pozemku parc. č. 8380/13, nachádzajúcej sa v obci Trnava, katastrálne územie Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 5164

Dôvod výmazu súpisovej zložky majetku zo súpisu: rozsudok Okresného súdu Trnava sp. zn. 25Cbi/4/2011-401