Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 170 z roku 2016 dňa 5.9.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako reštrukturalizačný správca v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn. 1R/3/2016 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., reštrukturalizačný správca