Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 170 z roku 2016 dňa 5.9.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!

Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

 (fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1R/3/2016 zo dňa 22.08.2016 bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a za správcu bol ustanovený I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2016.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor: Nexis Fibers a.s., residency at Chemlonská 1, 066 12 Humenné, Slovak republic, Reg. No.: 36 729 680 (hereinafter the „Debtor“), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 1R/3/2016 dated as of August 22nd, 2016 was permited restructuring on the Debtor and the trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed. This resolution became valid and enforceable on 31st August 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu na adrese: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Slánska 20A, 080 06 Prešov, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní – článok 39 až 42 Nariadenia. Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje (čl. 41 Nariadenia).

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the permission restructuring in one original to the trustee of the restructuring, to the adress: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., residency at Slánska 20A, 080 06 Prešov, Slovak republic. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings – Art. 39 to 42 of Regulation. A creditor shall send copies of any documents and state the nature of his claim, the date of its creation and its amount, as well as whether you in connection with his claim claims the priority right, secured in rem or reservation of ownership, and on what property is that the guarantee applies (Art. 41 of the Regulation).

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not considered as claims. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., reštrukturalizačný správca

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., the trustee of the restructuring