Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2016 dňa 22.9.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, nar. 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujem vylúčenie zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovného majetku:  peňažná pohľadávka  voči dlžníkovi Juraj Mačák – Jurotrans, IČO 17286000, nar. 10.4.1957, Uherova ul. č. 2911/39, 058 01 Poprad vo výške 7.033,39 EUR s prísl., priznaná platobným rozkazom Okresného súdu Poprad, č. k. 1Rob/1129/98 z 31.12.1998, právoplatným a vykonateľným 3.2.1999, vymáhaná v exekučnom konaní súdnou exekútorkou JUDr. Stanislavou Kolesárovou pod sp. zn. EX 233/2003, v časti prevyšujúcej sumu 78,70 EUR.

Majetok bol vylúčený zo súpisu na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov z 9.9.2016.

JUDr. František Kočka, správca