Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2016 dňa 27.9.2016
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013 - S 1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto analogicky v zmysle ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.09.2016 zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu vylúčila nasledovný majetok:

 

Nehnuteľný majetok:

 

Číslo súpisovej zložky

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie/obec/štát

 

Spoluvlastnícky podiel

 

Súpisová hodnota v €

82

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6565

Zastavané plochy a nádvoria

19

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

 

1/111

 

0,79 €

83

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6489

Ostatné plochy

149

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

 

1/111

 

6,22 €

84

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6490/2

Ostatné plochy

362

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

 

1/111

 

15,13 €

 

85

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6490/1

Ostatné plochy

3998

16505

Ružomberok/Ružomberok/SR

 

1/111

 

167,12 €

86

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6490/3

Zastavané plochy a nádvoria

19

16505

Ružomberok/Ružomberok/SR

 

1/111

 

0,79 €

 

V Bratislave, dňa 16.09.2016

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu