Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 185 z roku 2016 dňa 27.9.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

V reštrukturalizačnej veci dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P, v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 ZKR správca týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 04.11.2016 o 11:30 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze veriteľov;

2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka;

3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;

4. Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 ZKR;

5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 11:30 hod.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:

1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Za jedného veriteľa prihlásenej pohľadávky sa môžu zúčastniť schôdze veriteľov maximálne dve osoby. Dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky správcu.

2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov, oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.

3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 11:30 hod.

Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.

V Prešove dňa 21.09.2016

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca