Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Trnava 0
  917 01  Trnava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2016 dňa 29.9.2016
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Mgr. Ing. Pavol Korytár, ako správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, sídlo: Trnava, IČO: 00 009 199, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Pš, vložka č. 23/T; zvolávam v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov na deň 04.11.2016 (piatok) o 9:00 hod. v sídle správcu na Sladovníckej ulici č. 13 v Trnave s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu

3. Voľba členov veriteľského výboru

4. Záver

Pri prezentácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby aktuálnym výpisom z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie na schôdzi veriteľov a dokladom totožnosti.

 

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca