Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  Žilina  010 01
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 207 z roku 2016 dňa 27.10.2016
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S1240
Text

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, so sídlom Mudroňová 5 , 010 01 Žilina podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) oznamuje, že nezabezpečené pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO 215 759, doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok a to:

 • nezabezpečená pohľadávka v celkovej prihlásenej sume 721,50 EUR (istina vo výške 721,50 EUR) pod por. č. 157/1;
 • nezabezpečená pohľadávka v celkovej prihlásenej sume 721,50 EUR (istina vo výške 721,50 EUR) pod por. č. 157/2.

  Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca