Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  05303  Jablonov
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2016 dňa 28.10.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o súpisovú zložku majetku - iná majetková hodnota,  nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.700,- EUR, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, uznesenie Okresného súdu Košice I z 12.10.2016, sp. zn. 31K/20/2016-68, súpisová hodnota: 1.700,- EUR.