Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a. s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a. s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 212 z roku 2016 dňa 4.11.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.

V Košiciach, dňa 31.10.2016

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca