Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2016 dňa 9.11.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o popretí pohľadávok

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Správca“) v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 122 ods. 1. V spojení s ust. § 29 ods. 8 a ust. 124 ods. 2 ZKR oznamuje zahraničnému veriteľovi C.H.Robinson Europe B. V., so sídlom Teleportboulevard 120 Amsterdam, Holandské kráľovstvo (ďalej len „Veriteľ“) popretie pohľadávok.

 

Dňa 22.09.2016 si Veriteľ prihlásil pohľadávky v nasledovnom rozsahu:

 

Pohľadávka č. 1 - 12:

 • Tak ako je uvedené v prehľade pohľadávok Veriteľa, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia.

   

  Správca zapísal pohľadávky Veriteľa do zoznamu pohľadávok nasledovne:

 • pod por.č. 17/1 - 17/12 vo výške istiny, vo výške úrokov z omeškania a v celkovej sume tak, ako je uvedené v prehľade pohľadávok Veriteľa, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia..

   

  Správca si týmto dovoľuje Veriteľovi oznámiť popretie jeho pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok v rozsahu, tak ako je uvedené v prehľade pohľadávok Veriteľa, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia, a to čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy.

   

              Dôvodom popretia pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod por. č. 17/1 až 17/8 a 17/10 čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy je:

   

  Správca popiera pohľadávky čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy, v rozsahu uvedenom v prehľade pohľadávok Veriteľa, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia, nakoľko na základe vlastného šetrenia a po porovnaní s účtovnou a inou dokumentáciou Dlžníka zistil, že výpočet prihlásených úrokov z omeškania zo strany veriteľa bol pre účely uspokojenia jeho pohľadávok v reštrukturalizácii Dlžníka nesprávny. Podľa ustanovenia § 138 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol nárok po začatí reštrukturalizačného konania sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú, tieto nároky sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom považujú v celom rozsahu za odpustené. Reštrukturalizačné konanie bolo začaté dňa 20.08.2016, t.j. výlučne do dňa 19.08.2016 vrátane, bol veriteľ oprávnený uplatňovať si v prihláške príslušenstvo pohľadávok. Správcom popretý rozsah úrokov z omeškania predstavuje úroky z omeškania, na ktoré veriteľovi vznikol nárok až po začatí reštrukturalizačného konania, t.j. po dni 19.08.2016.

   

  veriteľ: C.H. Robinson Europe B.V. IČO: 34184256

         

  Por. číslo

  Istina

  Úrok

  Úrok z omešk.

  Popl. z omešk.

  Náklady uplatn.

  Prihlásené celkom

  Popretá suma

  Zistená suma

  17/1

  3 427,06 €

   

  102,81 €

   

   

  3 529,87 €

  83,96 €

  3 445,91 €

  17/2

  4 320,20 €

   

  194,41 €

   

   

  4 514,61 €

  105,84 €

  4 408,77 €

  17/3

  3 725,30 €

   

  55,88 €

   

   

  3 781,18 €

  26,08 €

  3 755,10 €

  17/4

  3 860,70 €

   

  115,82 €

   

   

  3 976,52 €

  94,59 €

  3 881,93 €

  17/5

  3 882,50 €

   

  58,24 €

   

   

  3 940,74 €

  19,41 €

  3 921,33 €

  17/6

  4 395,24 €

   

  131,85 €

   

   

  4 527,09 €

  107,68 €

  4 419,41 €

  17/7

  3 037,19 €

   

  45,56 €

   

   

  3 082,75 €

  45,56 €

  3 037,19 €

  17/8

  2 689,70 €

   

  40,34 €

   

   

  2 730,04 €

  40,34 €

  2 689,70 €

  17/9

  3 751,30 €

   

   

   

   

  3 751,30 €

  0,00 €

  3 751,30 €

  17/10

  5 157,80 €

   

  77,36 €

   

   

  5 235,16 €

  36,10 €

  5 199,06 €

  17/11

  3 972,33 €

   

   

   

   

  3 972,33 €

  0,00 €

  3 972,33 €

  17/12

  3 958,86 €

   

   

   

   

  3 958,86 €

  0,00 €

  3 958,86 €

   

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca