Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/17/2016

Andrea Pekárová

 • Úpadca Andrea Pekárová
  Dátum narodenia: 29.09.1974
  Štúrova 1665
  022 01  Čadca
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2016 dňa 9.11.2016
 • Spisová značka - súd 1K/17/2016
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/17/2016 S1744
Text

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO:  oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi Andrea Pekárová, rof. Packová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie na adrese Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 0903 46 01 01, emailom na adrese: kostolna@advocatis.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

JUDr. Mária Kostolná, správca