Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2016 dňa 9.11.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o popretí pohľadávok

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Správca“) v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 122 ods. 1. V spojení s ust. § 29 ods. 8 a ust. 124 ods. 2 ZKR oznamuje zahraničnému veriteľovi Corex Deutschland GmbH, so sídlom Werkstrasse 32, 46395 Bocholt, Deutschland (ďalej len „Veriteľ“) popretie pohľadávky.

 

Dňa 20.09.2016 si Veriteľ prihlásil pohľadávku v nasledovnom rozsahu:

 

Pohľadávka č. 1:

 • vo výške istiny: 10,534,23 EUR, celkovej sume: 10,534,23 EUR;

  Pohľadávka č. 2:

 • vo výške istiny: 11.128,04 EUR, celkovej sume: 11.128,04 EUR;

  Pohľadávka č. 3:

 • vo výške istiny: 11.014,54 EUR, celkovej sume: 11.014,54 EUR;

  Pohľadávka č. 4:

 • vo výške istiny: 11.062,48 EUR, celkovej sume: 11.062,48 EUR;

  Pohľadávka č. 5:

 • vo výške istiny: 10.374,08 EUR, celkovej sume: 10.374,08 EUR;

  Pohľadávka č. 6:

 • vo výške istiny: 10.021,23 EUR, celkovej sume: 10.021,23 EUR.

   

   

  Správca zapísal pohľadávku Veriteľa do zoznamu pohľadávok nasledovne:

 • pod por.č. 24/1 vo výške istiny: 10,534,23 EUR, celkovej sume: 10,534,23 EUR;
 • pod por.č. 24/2 vo výške istiny: 11.128,04 EUR, celkovej sume: 11.128,04 EUR;
 • pod por.č. 24/3 vo výške istiny: 11.014,54 EUR, celkovej sume: 11.014,54 EUR;
 • pod por.č. 24/4 vo výške istiny: 11.062,48 EUR, celkovej sume: 11.062,48 EUR;
 • pod por.č. 24/5 vo výške istiny: 10.374,08 EUR, celkovej sume: 10.374,08 EUR;
 • pod por.č. 24/6 vo výške istiny: 10.021,23 EUR, celkovej sume: 10.021,23 EUR.

   

  Správca si týmto dovoľuje Veriteľovi oznámiť popretie jeho pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

   

 • pohľadávka pod por. č. 24/5:
 • čo do právneho dôvodu vzniku                                     v celom rozsahu;
 • čo do výšky istiny:                                                         popretá suma – 10.374,08 EUR
 • čo do výšky celkovej sumy:                                           popretá suma – 10.374,08 EUR

   

   

 • pohľadávka pod por. č. 24/6:
 • čo do právneho dôvodu vzniku                                     v celom rozsahu;
 • čo do výšky istiny:                                                         popretá suma – 10.021,23 EUR
 • čo do výšky celkovej sumy:                                           popretá suma – 10.021,23 EUR

   

              Dôvodom popretia pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod por. č. 24/5 a 24/6, čo do právneho dôvodu vzniku, čo do výšky istiny a čo do výšky celkovej sumy je:

   

  Správca popiera pohľadávky, čo do právneho dôvodu vzniku, čo do výšky istiny a čo do výšky celkovej sumy v celom rozsahu, nakoľko na základe vlastného šetrenia a po porovnaní s účtovnou a inou dokumentáciou Dlžníka zistil, že Veriteľom uplatnené pohľadávky vznikli po začatí reštrukturalizačného konania, t.j. po dni 19.08.2016. Pohľadávky boli Dlžníkom ako aj Správcom vyhodnotené ako prednostné pohľadávky, ktoré sa v reštrukturalizácii neuplatňujú prihláškou v zmysle ustanovenia § 120 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktoré budú Dlžníkom v celom rozsahu uspokojené v lehote ich splatnosti.

   

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca