Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2016 dňa 9.11.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o popretí pohľadávok

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Správca“) v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 122 ods. 1. V spojení s ust. § 29 ods. 8 a ust. 124 ods. 2 ZKR oznamuje zahraničnému veriteľovi Eurofactor GmbH, so sídlom Bajuwarenring 3, Oberhaching, Nemecká spolková republika (ďalej len „Veriteľ“) popretie pohľadávok.

 

Dňa 29.09.2016 si Veriteľ prihlásil pohľadávky v nasledovnom rozsahu:

 

Pohľadávka č. 1:

 • vo výške istiny: 2.651,23 EUR, vo výške úrokov z omeškania: 22,94 EUR, celkovej sume: 2.674,17 EUR;

  Pohľadávka č. 2:

 • vo výške istiny: 2.391,55 EUR, vo výške úrokov z omeškania: 5,84 EUR, celkovej sume: 2.397,39 EUR.

   

  Správca zapísal pohľadávky Veriteľa do zoznamu pohľadávok nasledovne:

 • pod por.č. 38/1 vo výške istiny: 2.651,23 EUR, vo výške úrokov z omeškania: 22,94 EUR, celkovej sume: 2.674,17 EUR;
 • pod por.č. 38/2 vo výške istiny: 2.391,55 EUR, vo výške úrokov z omeškania: 5,84 EUR, celkovej sume: 2.397,39 EUR.

   

  Správca si týmto dovoľuje Veriteľovi oznámiť popretie jeho pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

   

 • pohľadávka pod por. č. 38/1:
 • čo do výšky úrokov z omeškania:                                            popretá suma – 4,64 EUR
 • čo do výšky celkovej sumy:                                           popretá suma – 4,64 EUR

   

 • pohľadávka pod por. č. 38/2:
 • čo do výšky úrokov z omeškania:                                             popretá suma – 5,84 EUR
 • čo do výšky celkovej sumy:                                           popretá suma – 5,84 EUR

   

              Dôvodom popretia pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok pod por. č. 38/1 a 38/2, čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy je:

   

  Správca popiera pohľadávky čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy, v rozsahu uvedenom vyššie, nakoľko na základe vlastného šetrenia a po porovnaní s účtovnou a inou dokumentáciou Dlžníka zistil, že výpočet prihlásených úrokov z omeškania zo strany veriteľa bol pre účely uspokojenia jeho pohľadávok v reštrukturalizácii Dlžníka nesprávny. Podľa ustanovenia § 138 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol nárok po začatí reštrukturalizačného konania sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú, tieto nároky sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom považujú v celom rozsahu za odpustené. Reštrukturalizačné konanie bolo začaté dňa 20.08.2016, t.j. výlučne do dňa 19.08.2016 vrátane, bol veriteľ oprávnený uplatňovať si v prihláške príslušenstvo pohľadávok. Správcom popretý rozsah úroku z omeškania predstavuje úrok z omeškania, na ktorý veriteľovi vznikol nárok až po začatí reštrukturalizačného konania, t.j. po dni 19.08.2016.

   

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca