Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2016 dňa 9.11.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o popretí pohľadávky

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Správca“) v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 122 ods. 1. V spojení s ust. § 29 ods. 8 a ust. 124 ods. 2 ZKR oznamuje zahraničnému veriteľovi Rotatechnology s.r.o., so sídlom Nádražní 852, 667 01 Židlochovice, Česká republika,  IČO: 02 440 300 (ďalej len „Veriteľ“) popretie pohľadávky.

 

Dňa 23.09.2016 si Veriteľ prihlásil pohľadávku v nasledovnom rozsahu:

 

Pohľadávka č. 1:

 • vo výške istiny: 7.289,11 EUR, vo výške úrokov z omeškania: 76,49 EUR, nákladov uplatnenia: 40,00 EUR a v celkovej sume: 7.405,60 EUR.

   

  Správca zapísal pohľadávku Veriteľa do zoznamu pohľadávok nasledovne:

 • pod por.č. 91 vo výške istiny: 7.289,11 EUR, vo výške úrokov z omeškania: 76,49 EUR, nákladov uplatnenia: 40,00 EUR a v celkovej sume: 7.405,60 EUR.

   

  Správca si týmto dovoľuje Veriteľovi oznámiť popretie jeho pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

   

 • pohľadávka pod por. č. 91:
 • čo do výšky úrokov z omeškania:                                             popretá suma – 15,84 EUR
 • čo do výšky celkovej sumy:                                           popretá suma – 15,84 EUR

   

              Dôvodom popretia pohľadávky zapísanej do zoznamu pohľadávok pod por. č. 91 čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy je:

   

  Správca popiera pohľadávky čo do výšky úrokov z omeškania a čo do výšky celkovej sumy, v rozsahu uvedenom vyššie, nakoľko na základe vlastného šetrenia a po porovnaní s účtovnou a inou dokumentáciou Dlžníka zistil, že výpočet prihlásených úrokov z omeškania zo strany veriteľa bol pre účely uspokojenia jeho pohľadávok v reštrukturalizácii Dlžníka nesprávny. Podľa ustanovenia § 138 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol nárok po začatí reštrukturalizačného konania sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú, tieto nároky sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom považujú v celom rozsahu za odpustené. Reštrukturalizačné konanie bolo začaté dňa 20.08.2016, t.j. výlučne do dňa 19.08.2016 vrátane, bol veriteľ oprávnený uplatňovať si v prihláške príslušenstvo pohľadávok. Správcom popretý rozsah úroku z omeškania predstavuje úrok z omeškania, na ktorý veriteľovi vznikol nárok až po začatí reštrukturalizačného konania, t.j. po dni 19.08.2016.

   

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca