Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/7/2016

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze

Text

V obchodnom vestníku č. 201/2016 zo dňa 19.10.2016 pod podaním "K023973" bol publikovaný súpis oddelenej podstaty úpadcu,a to súpisová zložka majetku č. 1, č. 2 a č. 3. Pri podaní súpisu oddelenej podstaty došlo pri ocenení súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku č. 2 a č. 3 k pisárskej chybe, pretože súpisovú zložku majektu č. 2 správca ocenil súpisovou hodnotou 313 Eur, čo predstavuje 1Eur/1m2, avšak správne mal správca oceniť danú súpisovú zložku 5Eur/1m2, čo predstavuje súpisovú hodnotu 1565 Eur a u súpisovej zložky majetku č. 4 správca ocenil súpisovou hodnotou 1011,33 Eur, čo predstavuje 1Eur/1m2, avšak správne mal správca oceniť danú súpisovú zložku 5Eur/1m2, čo predstavuje súpisovú hodnotu 5056,65 Eur. Týmto správca odstraňuje dané vady súpisu oddelenej podstaty a opätovne zverejňuje opravený súpis oddelenej podstaty:

                            Nehnuteľnosti k 04.11.2016 - Stavba                       Súpisová zložka majetku č. Popis Štát Obec Ulica Orientačné číslo Katastrálne územie List vlastníctva Súpisné číslo Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota Zabezpečený veriteľ Číslo zabezpečenej pohľadávky                             1 Poľné hnojisko Slovenská republika Ľubica     Ľubica 3416   6850/2 1/1 - ina z celku 5000 Eur Slovenská rebublika - Daňový úrad Prešov 16                             Nehnuteľnosti k 04.11.2016 - Pozemok                       Súpisová zložka majetku č. Druh pozemku Výmera v m2 Štát obec Katastrálne územie List vlastníctva Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota Zabezpečený veriteľ Číslo zabezpečenej pohľadávky                                                             2 Orná pôda 939 Slovenská republika Kežmarok Kežmarok 4616 5442/1 2/6 - in z celku 1.565,00 Eur Slovenská rebublika - Daňový úrad Prešov 16     3 Orná pôda 3034 Slovenská republika Kežmarok Kežmarok 3993 5467 1/3 - ina z celku 5.056,65 Eur Slovenská rebublika - Daňový úrad Prešov 16     Zabezpečený veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Prešov má poriadie zabezpečovacie práva: prvé v poradí, druh zabezpčovacieho práva: záložné právo, zabezpečená suma: 853 606,65 Eur.