Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 218 z roku 2016 dňa 14.11.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

 

Z Á P I S N I C A

z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu  Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len „Dlžník“)

konaného dňa 04.11.2016 so začiatkom o 13:00 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP1. bod programu: Otvorenie zasadnutia

Veriteľský výbor dlžníka sa za účasti predsedu predstavenstva a členov predstavenstva zišiel na svojom prvom zasadnutí, na ktoré ich v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR zvolal správca dňa 27.09.2016 zverejnením oznamu o jeho zvolaní v Obchodnom vestníku č. 185/2016 pod značkou záznamu K022090, bezodkladne po skončení schôdze veriteľov. Slova sa ujal JUDr. Simon Manduch, komplementár správcu, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru:

 • Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

  zastúpeného Allen & Overy Bratislava, s.r.o. prostredníctvom konateľa: Mgr. Matúš Kudlák - na základe plnej moci zo dňa 26.09.2016

 • Domo Caproluena GmbH

  zastúpeného Novický advokátska kancelária s.r.o. prostredníctvom konateľa: JUDr. Jaroslav Novický - na základe plnej moci zo dňa 05.09.2016

 • ČSOB Leasing, a.s.

  zastúpeného Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners, prostredníctvom splnomocnenej osoby: Ing. Katarína Kocanová - na základe plnej moci zo dňa 03.11.2016

 • Československá obchodná banka, a.s.

  zastúpeného zamestnancom: Mgr. Miriam Findorová - na základe poverenia č. 90/2009/SR zo dňa 27.05.2009

 • RHODIA OPERATIONS SAS

  zastúpeného Mgr. Jánom Makarom - na základe plnej moci zo dňa 16.09.2016

   

  2. bod programu: Voľba predsedu veriteľského výboru

  Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby si spomedzi seba zvolili predsedu veriteľského výboru. Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru zabezpečeného veriteľa s najvyššou pohľadávkou - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Následne správca dal hlasovať o tomto návrhu v nasledujúcom znení - "Veriteľský výbor volí za svojho predsedu s okamžitou účinnosťou veriteľa - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky." Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu a následne konštatoval výsledok hlasovania

  - za - 5 členovia veriteľského výboru,

  - proti - nikto,

  - zdržal sa hlasovania – nikto,

  - námietky: nikto.

  Správca konštatoval, že za predsedu veriteľského výboru bol jednomyseľne zvolený veriteľ Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, ktorého zástupca sa následne ujal vedenia zasadnutia veriteľského výboru.

   

  3. bod programu: Predloženie a prerokovanie žiadosti dlžníka ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní

  Dlžník ako predkladateľ reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 143 ZKR požiadal prostredníctvom prítomného predsedu predstavenstva a prítomných členov predstavenstva veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie o 60 dní, ktorú okrem iných skutočností odôvodnil najmä rozsahom uplatnených pohľadávok do reštrukturalizácie Dlžníka s množstvom zahraničných veriteľov, tomu zodpovedajúcej potrebe vytvorenia väčšieho počtu skupín no najmä spravodlivého zaradenia jednotlivých veriteľov do reštrukturalizačným plánom vytvorených skupín ako základného predpokladu pre schválenie reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou. Pre účely vypracovania návrhu reštrukturalizačného plánu súčasne Dlžník v priebehu jedného až dvoch mesiacov očakáva stanovisko akcionárov Dlžníka, ktorí sú zahraničnými subjektmi a ktoré je rozhodné pre posúdenie možnosti uplatnenia viacerých metód reštrukturalizácie za účelom dosiahnutia čo najvyššie miery uspokojenia veriteľmi prihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie Dlžníka.

  Predseda veriteľského výboru dal na základe takto predloženej žiadosti Dlžníka ako predkladateľa plánu hlasovať o uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:

  "Veriteľský výbor z dôvodov uvedených Dlžníkom v rámci žiadosti o predloženie lehoty schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní."

  Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu a následne konštatoval výsledok hlasovania

  - za - 5 členovia veriteľského výboru.

  - proti - nikto,

  - zdržal sa hlasovania – nikto,

  - námietky: nikto.

  Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor z dôvodov uvedených Dlžníkom v rámci žiadosti o predloženie lehoty schválil predĺženie lehoty Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.

   

  4. bod programu: Voľba miesta konania ďalších zasadnutí veriteľského výboru

  V záujme zrýchlenia konania a rozhodovania veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru navrhol prítomným členom veriteľského výboru, aby miestom konania ďalších zasadnutí veriteľského výboru bola Bratislava. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu a následne konštatoval výsledok hlasovania

  - za - 5 členovia veriteľského výboru,

  - proti - nikto,

  - zdržal sa hlasovania – nikto,

  - námietky: nikto.

  Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor schválil, že miestom konania ďalších zasadnutí veriteľského výboru bude Bratislava.

   

  5. bod programu: Záver

  V závere týmto zasadnutím ustanovený predseda veriteľského výboru poďakoval Správcovi a ostatným členom veriteľského výboru za ich účasť na prvom zasadnutí veriteľského výboru dlžníka.

   

  V Humennom dňa 04.11.2016, zasadnutie skončené o 13:30 hod.

   

  Podpis predsedu veriteľského výboru:

  ____________________________

  Mgr. Matúš Kudlák

  konateľ

  Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

  za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky