Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05   Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2016 dňa 23.11.2016
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vyzýva spoluvlastníkov nasledovných nehnuteľností na uplatnenie predkupného práva, a to v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto podania:

 

 

Por.č.

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

31

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1347

Trvalý trávnatý porast

1399025

504

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

5 651,76 €

32

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1914

Lesný pozemok

91149

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

368,22 €

33

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1915

Lesný pozemok

27402

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

110,69 €

34

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1918

Lesný pozemok

180316

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

728,43 €

35

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1919

Lesný pozemok

101288

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

409,18 €

36

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1912

Lesný pozemok

110652

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

447,01 €

37

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1913

Lesný pozemok

13867

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

56,02 €

38

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1916

Lesný pozemok

41756

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

168,69 €

39

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1917

Lesný pozemok

13151

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

53,13 €

40

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1920/1

Trvalý trávnatý porast

32856

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

132,73 €

41

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1920/2

Trvalý trávnatý porast

4825

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

19,49 €

42

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3417/4

Zastavané plochy a nádvoria

34

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

0,00 €

43

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3417/5

Trvalý trávnatý porast

189

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

0,24 €

44

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1432

Lesný pozemok

16168

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

20,54 €

45

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1433

Lesný pozemok

161635

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

205,41 €

46

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1436

Lesný pozemok

5344

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

6,79 €

47

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1437

Lesný pozemok

15198

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

19,31 €

48

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1438

Lesný pozemok

290983

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

369,79 €

49

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1439

Lesný pozemok

4040

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

5,13 €

50

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1442

Lesný pozemok

4392

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

5,58 €

51

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1443

Trvalý trávnatý porast

2455

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

3,12 €

52

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1444

Trvalý trávnatý porast

37862

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

48,12 €

53

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1445

Trvalý trávnatý porast

11685

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

14,85 €

54

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1440

Lesný pozemok

21775

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

27,67 €

55

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1441

Lesný pozemok

207247

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

263,37 €

56

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1434

Lesný pozemok

123354

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

153,76 €

57

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1435

Lesný pozemok

11587

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

14,73 €

58

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1446

Trvalý trávnatý porast

19494

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

24,77 €

59

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1447

Trvalý trávnatý porast

13481

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

17,13 €

60

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1431/1

Lesný pozemok

58311

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

74,10 €

61

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1431/2

Lesný pozemok

62951

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

80,00 €

63

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1524

Lesný pozemok

956

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

51,12 €

64

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1525

Lesný pozemok

40636

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 173,07 €

65

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1526

Lesný pozemok

5536

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

296,04 €

66

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1527

Lesný pozemok

144495

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

7 727,10 €

67

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1528

Lesný pozemok

111849

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

5 981,30 €

68

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1529

Lesný pozemok

40536

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 167,73 €

69

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1530

Lesný pozemok

44698

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 390,30 €

70

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1531

Lesný pozemok

43163

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 308,21 €

71

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1532

Lesný pozemok

16828

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

899,90 €

72

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1533

Lesný pozemok

3247

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

173,64 €

73

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1534

Lesný pozemok

173

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

9,25 €

74

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1535

Trvalý trávnatý porast

3673

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

196,42 €

75

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1536

Trvalý trávnatý porast

23835

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

1 274,61 €

76

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1537

Trvalý trávnatý porast

1139

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

60,91 €

77

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1538

Trvalý trávnatý porast

12398

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

663,00 €

78

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1539

Trvalý trávnatý porast

11655

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

623,27 €

79

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1700

Lesný pozemok

532998

1467

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

4/1307

3 017,74 €

80

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1701

Lesný pozemok

71525

1467

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

4/1307

404,96 €

81

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1702

Lesný pozemok

119385

1467

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

4/1307

675,94 €

 

 

Podmienky riadneho uplatnenia predkupné práva:

 

Záväzná ponuka na uplatnenie predkupného práva musí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty, pričom najneskôr v tento deň musí byť na účet konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave Tatra banka, akciová spoločnosť, č. účtu 2923898700/1100, IBAN: 1100 0000 0029 2389 8700 pripísaná záloha vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, na odkúpenie ktorého zaslal záujemca záväznú ponuku. Prílohou záväznej ponuky zároveň musí byť fotokópia občianskeho preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho totožnosť záujemcu, prípadne výpis z obchodného registra alebo iného príslušného registra.

 

V Bratislave, dňa 18.11.2016

 

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu