Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/41/2016

Puha Richard

 • Úpadca Puha Richard
  Dátum narodenia: 12.02.1979
  Hlavná ulica 150/73
  93002  Vieska
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2016 dňa 30.11.2016
 • Spisová značka - súd 25K/41/2016
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/41/2016 S1526
Text

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Richard Puha, nar.: 12.02.1979, trvale bytom Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/41/2016, týmto v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com