Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s.

 • Úpadca Railway Casted Components a.s.
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 238 z roku 2016 dňa 13.12.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty

 

Peňažná pohľadávka

Por. č.

Suma

Mena

Právny dôvod vzniku

Meno a priezvisko/názov dlžníka

Súpisová hodnota

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do súpisu

1393.

1.042,02

EUR

preplatok

Union zdravotná poisťovňa, a.s

1.042,02 eur

majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

25.11.2016

1394.

11.358,02

EUR

preplatok

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

11.358,02 eur

majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

02.12.2016

 

V Košiciach, dňa 08.12.2016

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca