Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31K/20/2016

Emil Dravecký

 • Úpadca Emil Dravecký
  Dátum narodenia: 15.03.1965
  Jablonov 166
  053 03  Jablonov
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 239 z roku 2016 dňa 14.12.2016
 • Spisová značka - súd 31K/20/2016
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 31K/20/2016 S715
Text

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, nar. 15.03.1965, bytom Jablonov 166, 053 03 Jablonov,  týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zároveň týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v predmetnom konkurznom konaní. Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. JUDr. František Kočka, správca