Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 8887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 241 z roku 2016 dňa 16.12.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu:  Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 8887/53, Poprad, IČO: 46 607 901(ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:  Spoločenstvo Breziny 275

Sídlo: Breziny 275, 055 62 Prakovce, IČO: 31 983 812

Celková suma prihlásenej pohľadávky:

479 €

Počet uplatnených pohľadávok:

1

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:

75/1

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

13.12.2016

V Košiciach, dňa 13.12.2016

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca