Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/17/2016

Andrea Pekárová

 • Úpadca Andrea Pekárová
  Dátum narodenia: 29.09.1974
  Štúrova 1665
  022 01  Čadca
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 246 z roku 2016 dňa 23.12.2016
 • Spisová značka - súd 1K/17/2016
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 1K/17/2016 S1744
Text

Oznam o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov

JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 ako správca úpadcu Andrea Pekárová, rod. Packová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 06.02.2017 o 11.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina.

Program schôdze:

1.     Otvorenie schôdze veriteľov; 

2.     Voľba zástupcu veriteľov;

3.     Hlasovanie veriteľov o výmene správcu;

4.     Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby musia predložiť aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

JUDr. Mária Kostolná, správca