Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/41/2016

Puha Richard

 • Úpadca Puha Richard
  Dátum narodenia: 12.02.1979
  Hlavná ulica 150/73
  93002  Vieska
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 247 z roku 2016 dňa 27.12.2016
 • Spisová značka - súd 25K/41/2016
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/41/2016 S1526
Text

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Richard Puha, nar.: 12.02.1979, trvale bytom Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/41/2016, týmto v zmysle ust.  § 32 ods. 7 písm. b) zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že kauciu za účelom popierania pohľadávok je možné poukazovať na bankový účet vedený v SberBank Slovesnko, a.s., číslo účtu SK60 3100 0000 0010 0025 3205, pričom veriteľ ako variabilný symbol uvedenie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.