Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/41/2016

Puha Richard

 • Úpadca Puha Richard
  Dátum narodenia: 12.02.1979
  Hlavná ulica 150/73
  93002  Vieska
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 247 z roku 2016 dňa 27.12.2016
 • Spisová značka - súd 25K/41/2016
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/41/2016 S1526
Text

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Richard Puha, nar.: 12.02.1979, trvale bytom Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/41/2016, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.02.2017 o 14:00 hod. v sídle kancelárie správcu na ul. Štúrova 42, 927 01 Šaľa.

Programom schôdze veriteľov:

 1. Otvorenie schôdze veriteľov, kontrola uznášaniaschopnosti,
 2. Správa o činnosti správcu,
 3. Voľba zástupcu veriteľov,
 4. Rozhodnutie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ods. 1 ZKR,
 5. Záver.

Pri prezentácii veriteľov je každý veriteľ povinný sa preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby sa preukážu výpisom z obchodného registra nie starším ako 5 dní pred konaním schôdze veriteľov. V prípade, ak sa veriteľ nechá na schôdzi veriteľov zastupovať inou osobou, splnomocnenec predloží plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.