Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  971 05   Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2017 dňa 23.1.2017
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 971 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:

 • Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

  Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.

  V Bratislave, dňa 19.01.2017

  Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu