Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 8887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 18 z roku 2017 dňa 26.1.2017
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 8887/53, Poprad, IČO: 46 607 901(ďalej len „úpadca“), týmto opravuje znenie oznámenia o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktoré oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2017 zo dňa 16.01.2017 pod položkou K000858.

Veriteľ: Optifin Invest s.r.o. Sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457

Celková suma prihlásenej pohľadávky:

5.753.619,99 €

Počet uplatnených pohľadávok:

2

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:

29/53 – 29/54

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

09.01.2017

V Bratislave, dňa 23.01.2017

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca