Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2017 dňa 22.2.2017
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901 na základe uloženia súhlasu veriteľského výboru zo dňa 15.02.2017 v súlade s § 81 ods. 1 ZKR

vylučuje nasledovný majetok

Hnuteľný majetok

Por. č.

Opis súp. zložky majetku

Výrobné číslo

Počet ks/kg/l

Jednotková cena

Hodnota majetku v EUR

Spoluvlastnícky podiel

Deň zápisu do súpisu

193.

Chemsol EMI

138240009

280

1,95 eur

546,00

1/1

07.04.2016

198.

Molit 2000 SF 1

138240025

360

2,80 eur

1008,00

1/1

07.04.2016

V Košiciach, dňa 17.02.2017

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca