Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2017 dňa 22.2.2017
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dopĺňa súpis majetku všeobecnej podstaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Por. č.

Suma

Mena

Právny dôvod vzniku

Meno a priezvisko/názov dlžníka

Hodnota majetku v EUR

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zápísania do súpisu

1395.

124.763,76

EUR

náhrada škody spôsobená úmyselným trestným činom

Stanislav Varga, nar. 20.03.1986, ul. Jarná č. 226/5, Margecany

124.763,76

konanie vedené na Okresnom súde Spišská Nová Ves, sp. zn. 3T/146/2015

17.02.2017

V Košiciach, dňa 17.02.2017

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca