Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"
  IČO: 47035161
  M.R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2017 dňa 22.2.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. č.: S1568, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako reštrukturalizačný správca dlžníka SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S (ďalej len „Dlžník“) týmto podľa ust. § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Dlžníka, ktorá sa uskutoční:

·         dňa 04.04.2017 o 11.00 hod. (prezentácia od 10.40 hod.),

·         v sídle kancelárie správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov Dlžníka bude:

1) Otvorenie schôdze veriteľov;

2) Správa Dlžníka o stave podniku Dlžníka;

3) Zistenie stanovísk veriteľov Dlžníka;

4) Hlasovanie schôdze o prípadnom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka v zmysle poslednej vety ust. § 126 ods. 3 ZKR;

5) Voľba veriteľského výboru v zmysle ust. § 127 ZKR;

6) Rôzne, Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti v prípade fyzických osôb a dokladom totožnosti a výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu nie staršieho ako 3 mesiace v prípade právnických osôb.

Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti, výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu nie staršieho ako 3 mesiace a originálom plnej moci na zastupovanie veriteľa.

 

V Banskej Bystrici, dňa 17.02.2017

KP recovery, k.s.

reštrukturalizačný správca Dlžníka