Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 37 z roku 2017 dňa 22.2.2017
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru

Spisová značka: 1R/3/2016

Dňa 13. februára 2017 o 12.00 zasadal v rokovacej miestnosti č. 41190 v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. na Hodžovom námestí č. 3 v Bratislave na svojom druhom zasadnutí veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník), ktoré zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru (ďalej len Predseda VV) v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR).

 1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili:
  1. všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
   1. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky;
   2. DOMO Caproleuna GmbH;
   3. ČSOB Leasing, a.s.;
   4. Československá obchodná banka, a.s.;
   5. RHODIA OPERATIONS SAS.
  2. na žiadosť Veriteľského výboru správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., zast.: Simon Manduch, komplementárom (ďalej len Správca);
  3. na žiadosť Veriteľského výboru zástupcovia Dlžníka:
   1. Milan Pršanec, predseda predstavenstva Dlžníka; a
   2. Iveta Zgaburová, člen predstavenstva Dlžníka.
 1. Na úvod Predseda VV skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
 2. Predseda VV ďalej skonštatoval, že v súlade s §143 ods. 1 ZKR dňa 30. januára 2017 Dlžník predložil Predsedovi VV záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, čím začala plynúť 15 dňová lehota na rozhodnutie Veriteľského výboru o tom, či návrh plánu schváli, zamietne alebo vráti Dlžníkovi na prepracovanie.
 3. Predseda VV potom otvoril diskusiu o výhradách Veriteľského výboru k návrhu plánu.
 4. Na úvod sa Veriteľský výbor informoval o priebehu rokovaní Dlžníka so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné o uzavretí dlhodobej zmluvy na dodávku základných vstupov potrebných pre výrobný proces Dlžníka so zmluvne dohodnutými cenami (mechanizmami). Dlžník informoval, že v doterajších rokovaniach nedošlo k žiadnemu podstatnému progresu. Vzhľadom na informácie od Dlžníka o stave rokovaní so spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné, Veriteľský výbor vzniesol vážnu obavu o schopnosť Dlžníka dodržať podmienky plánu v prípade, ak nedôjde k uzavretiu takejto dlhodobej zmluvy (najmenej na obdobie do splnenia reštrukturalizačného plánu – t.j. na päť a viac rokov), ktorá je jedným z kľúčových predpokladov udržania konkurencieschopnosti Dlžníka a splnenia plánu. Uzavretie takejto dlhodobej zmluvy je pre Veriteľský výbor mimoriadne dôležité a súčasne je predpokladom pre podporu úspešnej reštrukturalizácie Dlžníka.
 5. Veriteľský výbor zároveň vzniesol viaceré výhrady k návrhu plánu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici.
 6. Z následnej diskusie s Dlžníkom vyplynulo, že Dlžník berie výhrady Veriteľského výboru na vedomie.
 7. Dlžník a členovia Veriteľského výboru sa dohodli, že v najbližších dňoch budú spolupracovať ohľadom zapracovania jednotlivých výhrad Veriteľského výboru k návrhu plánu.
 8. Následne Veriteľský výbor hlasoval a prijal jednomyseľne nasledovné uznesenie:

Veriteľský výbor z dôvodu viacerých výhrad k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka predloženého Dlžníkom dňa 30. januára 2017 určuje Dlžníkovi, aby najneskôr do 15 dní od zasadnutia Veriteľského výboru konaného dňa 13. februára 2017 tento návrh reštrukturalizačného plánu prepracoval a opätovne predložil Veriteľskému výboru na schválenie.

 

V Bratislave, dňa 13. februára 2017

 

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predsedu Veriteľského výboru

 

____________________________________

Matúš Kudlák

konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

na základe plnej moci