Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/1/2014

ATRAS Slovaquie, s.r.o.

 • Úpadca ATRAS Slovaquie, s.r.o.
  IČO: 45897506
  Hraničná 18 / 0
  82105  Bratislava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2017 dňa 24.2.2017
 • Spisová značka - súd 3K/1/2014
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/1/2014 S1659
Text

JUDr. Martin Aksamit, správca úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2 59 20 22 90 alebo e-mailom na aksamit@aksamit.sk.

Ďalej správca konkurznej podstaty oznamuje, že kauciu podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK15 0200 0000 0028 0674 3953, s variabilným symbolom 3012014.

V Bratislave, dňa 21.02.2017

JUDr. Martin Aksamit

správca