Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40 z roku 2017 dňa 27.2.2017
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad, IČO: 46 607 901 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dopĺňa súpis majetku oddelenej podstaty

peňažná pohľadávka

Por. č.

Suma

Mena

Právny dôvod vzniku

Meno a priezvisko/názov dlžníka

Hodnota majetku v EUR

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zápísania do súpisu

302.

3.600,00

EUR

Faktúra č. VF17001

CST, a.s., so sídlom Prakovce 13, 055 62 Prakovce

3.600,00

majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

22.02.2017

V Košiciach, dňa 22.02.2017

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca