Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2017 dňa 22.3.2017
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE

V reštrukturalizačnej veci dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR, týmto správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11.04.2017 o 11:30 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP.

Správca súčasne oznamuje, že Veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 13.03.2017 schválil konečný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je Dlžník a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, za jeho prijatie hlasovali.

S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu pre Prešovský kraj na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, každý pracovný deň od 7:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. Termín je potrebné dohodnúť si aspoň jeden pracovný deň pred samotnou realizáciou oboznámenia sa s reštrukturalizačným plánom na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na: presov@irkr.sk

Program schvaľovacej schôdze:

1) Otvorenie schvaľovacej schôdze;

2) Rozprava;

3) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;

4) Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. Schvaľovacia schôdza sa začne o 11:30 hod.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:

1) Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; za jedného účastníka plánu sa môžu zúčastniť schvaľovacej schôdze maximálne dve osoby. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.

2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schvaľovacej schôdzi.

3) Prezentácia bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné dostaviť sa na miesto konania schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezentácia mohla byť ukončená o 11:30 hod.

V Prešove, dňa 20.03.2017, I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca