Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 58 z roku 2017 dňa 23.3.2017
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru

Spisová značka: 1R/3/2016

Dňa 13. marca 2017 o 15.00 zasadal v rokovacej miestnosti č. 41190 v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. na Hodžovom námestí č. 3 v Bratislave na svojom treťom zasadnutí veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník), ktoré zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru (ďalej len Predseda VV) v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR).

1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili:

 1. všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
  1. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky;
  2. DOMO Caproleuna GmbH;
  3. ČSOB Leasing, a.s.;
  4. Československá obchodná banka, a.s.;
  5. RHODIA OPERATIONS SAS.
 2. na žiadosť Veriteľského výboru správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., zast.: Simonom Manduchom, komplementárom (ďalej len Správca);
 3. na žiadosť Veriteľského výboru zástupca Dlžníka Milan Pršanec, predseda predstavenstva Dlžníka.

2. Na úvod Predseda VV skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

3. Predseda VV ďalej skonštatoval, že v súlade s §144 ods. 1 ZKR Dlžník predložil dňa 27. februára 2017 Predsedovi VV prepracované znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka, čím začala plynúť 15 dňová lehota na rozhodnutie Veriteľského výboru o tom, či prepracované znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu schváli alebo zamietne.

4. Následne Predseda VV informoval Dlžníka o doručení podnetu na zmenu plánu zo strany veriteľov Dlžníka CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426 a Priemyselný park Chemes, s.r.o., IČO: 36 471 780 (ďalej spoločne len Chemes), ktorý bol doručený Predsedovi VV a tiež Správcovi a na vedomie ostatným členom Veriteľského výboru dňa 12. marca 2017 (t.j. deň pred konaním zasadnutia Veriteľského výboru) (ďalej len Podnet). V Podnete Chemes vo všeobecnej rovine navrhuje doplniť do reštrukturalizačného plánu novú reštrukturalizačnú metódu a to predaj podniku Dlžníka Chemes-u.

5. Dlžník vysvetlil Veriteľskému výboru prečo predaj podniku Dlžníka ako reštrukturalizačná metóda v reštrukturalizačnom pláne nie je navrhovaná. Jedným z hlavných dôvodov, ktoré Dlžník uviedol bola nedoriešená akcionárska štruktúra Dlžníka, ktorá znemožňovala efektívnu komunikáciu manažmentu Dlžníka a Správcu s akcionármi.

6. V rámci následnej diskusie sa členovia Veriteľského výboru zhodli, že Veriteľský výbor nie je schopný vyhodnotiť Podnet vzhľadom na jeho všeobecnosť a nedostatok času a tiež na procesné ustanovenia ZKR, ktoré nedávajú Veriteľskému výboru inú možnosť ako prepracované znenie návrhu reštrukturalizačného plánu schváliť alebo zamietnuť. Veriteľský výbor však zároveň dáva Podnet Dlžníkovi, aby ho zvážil a vyhodnotil s odbornou starostlivosťou.

7.Následne Veriteľský výbor hlasoval a prijal jednomyseľne nasledovné uznesenie:

Veriteľský výbor v súlade s §144 ods. 1 ZKR prepracované znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka predloženého Dlžníkom dňa 27. februára 2017 schvaľuje.

8. Veriteľský výbor týmto v súlade s §144 ods. 3 ZKR súčasne žiada Správcu, aby v zákonných lehotách prostredníctvom Obchodného vestníka zvolal schvaľovaciu schôdzu za účelom schválenia reštrukturalizačného plánu účastníkmi plánu.

V Bratislave, dňa 13. marca 2017

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predsedu Veriteľského výboru:

 

Matúš Kudlák

konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

na základe plnej moci