Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/7/2016

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze

 • Úpadca VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze
  IČO: 31672019
  Slavkovská cesta 57
  060 01  Kežmarok
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 58 z roku 2017 dňa 23.3.2017
 • Spisová značka - súd 4K/7/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 4K/7/2016 S1179
Text

ZAPISNICA

z hlasovania veriteľského výboru spôsobom per rollam

sp. zn 4K/7/2016

Úpadca:          VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok,                         sídlo: Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok                         IČO: :31 672 019

konkurzný súd : Okresný súd Prešov                          sp.zn.4K/7/2016

Hlasujúci členovia: Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru                               SR - Daňový úrad Prešov, člen veriteľského výboru                               ČSOB Leasing, a.s., člen veriteľského výboru

Predmet: uloženie záväzného pokynu podľa žiadosti správcu zo dňa 8.12.2016

Členovia veriteľského výboru sa písomným hlasovaním zaslaním predsedovi veriteľského výboru a správcovi v súlade s § 38 ods. 3 ZKR vyjadrili, že súhlasia s udelením záväzného pokynu na speňaženie nehnuteľného majetku špecifikovaného v žiadosti správcu zo dňa 8.12.2016 formou uplatnenia predkupného práva u osoby oprávnenej z predkupného práva podľa § 93 ods. 1 ZKR. Ak nedôjde k predaju nehnuteľného majetku formou realizácie predkupného práva, správca požiada veriteľský výbor o uloženie nového záväzného pokynu, v ktorom uvedie navrhované podmienky dražby.

Výsledok hlasovania

za 3 hlasy

proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov