Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  066 12  Humenné
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75 z roku 2017 dňa 19.4.2017
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S 1436
Text

Zápisnica z neformálneho stretnutia členov veriteľského výboru

Spisová značka: 1R/3/2016

1. Na návrh a na pozvanie od spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426 (ďalej len Chemes) a pána Jána Molnára, majiteľa akcií v spoločnosti Chemes a spoločnosti MOF INVEST, a.s., IČO: 31 734 456, sa dňa 7. Apríla 2017 o 8.30 v sídle spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 v Bratislave uskutočnilo stretnutie medzi členmi veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník), zástupcami Chemes-u, pánom Jánom Molnárom a ďalšími osobami podľa textu nižšie.

2. Pôvodný zámer stretnutia bolo vyhovieť návrhu spoločnosti Chemes a pánovi Molnárovi ako majiteľovi spoločnosti, aby na osobnom stretnutí poskytol veriteľom zvolených za členov veriteľského výboru viacej informácii ohľadom podnetu na zmenu plánu, ktorý bol spoločnosťou Chemes doručený Správcovi, a tiež Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predsedovi veriteľského výboru na vedomie, dňa 4. Apríla 2017 (ďalej len Podnet). Malo ísť o informačné stretnutie bez potreby zvolania formálneho zasadnutia veriteľského výboru.

3. Deň predchádzajúci tomuto stretnutiu, t.j. 6. Apríla 2017, sa uskutočnilo štvrté zasadnutie veriteľského výboru (ďalej len Veriteľský výbor alebo VV) na ktorom sa členom VV predstavil pán Ivo Bezloja, majiteľ 100 percent akcií v Dlžníkovi (ďalej len Akcionár) (viď zápisnica z VV zo dňa 6. Apríla 2017). V nadväznosti na toto zasadnutie a informácie diskutované na zasadnutí VV dňa 6. Apríla, využil Akcionár príležitosť v prípade dodatočnej pozvánky zúčastniť sa na osobnom stretnutí s pánom Molnárom za účasti členov VV. Za týmto účelom sa Akcionár dňa 7. Apríla 2017 dostavil osobne do priestorov OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, a bol pripravený na požiadanie zúčastniť sa stretnutia.

4. Stretnutie začalo o 8.30 a zúčastnili sa ho nasledovní účastníci:

a) všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:

i. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky a jej právny zástupca z A&O;

ii. DOMO Caproleuna GmbH;

iii. ČSOB Leasing, a.s.;

iv. Československá obchodná banka, a.s.;

v. RHODIA OPERATIONS SAS.

b) zástupcovia spoločnosti Chemes a pán Ján Molnár, majiteľ akcií v Chemes, s poradcami a právnymi zástupcami

c) zástupcovia bánk Tatra banka, a.s. a OTP Banka Slovensko, a.s.

5. Pán Molnár zúčastneným objasnil podstatné časti Podnetu, ktorým Chemes navrhuje Správcovi doplniť do reštrukturalizačného plánu novú reštrukturalizačnú metódu a to predaj podniku Dlžníka Chemes-u a takto zmenený reštrukturalizačný plán prijať na schvaľovacej schôdzi veriteľov resp. zaradiť takúto žiadosť do rozpravy na schvaľovacej schôdzi veriteľov. Následne pán Molnár informoval o krízovej situácii ohľadom dodávok energie Dlžníkovi zo strany Chemes a o komerčných a právnych rizikách z toho vyplývajúcich pre Dlžníka a Chemes, vrátane situácie, ktorá by viedla ku konkurzu na majetok Dlžníka.

6. Nasledovala interná diskusia členov Veriteľského výboru o vzniknutej situácii bez účasti pána Molnára,  jeho poradcov a zástupcov spoločnosti Chemes. Po diskusii  členovia Veriteľského výboru opätovne prizvali na stretnutie p. Molnára a Chemes, poďakovali za prezentáciu ich stanovísk a súčasne so súhlasom p. Molnára a spoločnosti Chemes, z ktorých podnetu bolo stretnutie zvolané, prizvali do rokovacej miestnosti aj Akcionára a Dlžníka.

7. Následne členovia Veriteľského výboru vyjadrili nasledovné stanovisko adresované obidvom zúčastneným stranám, t.j. spoločnosti Chemes a pánovi Molnárovi ako jej majiteľovi na jednej strane a Akcionárovi a Dlžníkovi, zastúpeným pánom Jánom Kučeravým, členom predstavenstva Dlžníka, na druhej strane:

 1. Je nepochybné, že nastala patová situácia ohľadom úspešnosti reštrukturalizácie Dlžníka. Každá zo strán argumentuje výhradne v prospech svojho riešenia. Akcionár a Dlžník trvá na existujúcom znení reštrukturalizačného plánu s tým, že Akcionár ostane naďalej majiteľom 100 percent akcií v Dlžníkovi. Chemes/pán Molnár trvá na potrebe zmeny reštrukturalizačného plánu v zmysle Podnetu (t.j. prevod podniku z Dlžníka na obchodnú spoločnosť patriacu do holdingu pána Molnára za kúpnu cenu a podmienok uvedených v Podnete). Obidve strany sa zhodujú v tom, že zabezpečenie dlhodobej dodávky energie Chemes-om Dlžníkovi  je kritická téma, bez vyriešenia ktorej je reálne riziko konkurzu Dlžníka, avšak nateraz neexistuje ani náznak riešenia tejto situácie. Každá zo strán navyše tvrdí, že v prípade neprijatia výhradne jej riešenia existuje reálna hrozba konkurzu Dlžníka, z obchodných alebo prevádzkových dôvodov.  
 2. Neexistencia dohody je čiastočne spôsobená tým, že Akcionár začal oficiálne komunikovať až minulý týždeň. Takisto, konkrétnejší návrh na prevod podniku a na majetkovú injekciu zo strany Chemes-u bol podaný do spisu 4. Apríla 2017.
 3. V stave takejto časovej tiesne 3 dni pred konaním schvaľovacej schôdze, a súčasnom tlaku z oboch strán na poskytnutí podpory výhradne “ňou“ prezentovanému riešeniu, bez toho,  aby zjavne medzi stranami prebiehala náležitá komunikácia, si členovia Veriteľského výboru uvedomujú svoje povinnosti vyhodnotiť situáciu s odbornou starostlivosťou, v spoločnom záujme všetkých veriteľov a v prospech zachovania podniku Dlžníka mimo konkurzného konania. V tomto duchu apelujú na obidve strany a očakávajú, že:
 1. do konania schvaľovacej schôdze dňa 11. Apríla 2017 prebehnú intenzívne rokovania medzi stranami v snahe nájdenia kompromisného riešenia o ktorých budú všetci veritelia zúčastnení na schvaľovacej schôdzi náležite informovaní počas rozpravy na schvaľovacej schôdzi;
 2. počas rozpravy na schvaľovacej schôdzi vyjadria strany ich aktuálny postoj ohľadom Podnetu a ním navrhovanej zmeny reštrukturalizačného plánu; a
 3. počas rozpravy na schvaľovacej schôdzi môže vyvstať nový podnet na dodatočnú zmenu reštrukturalizačného plánu smerujúci k dohodnutiu akceptovateľného riešenia pre obe strany pri súčasnom zachovaní podnikania Dlžníka a maximalizácii výťažku pre veriteľov.

8. Stretnutie skončilo o 12.30. Prítomní účastníci podpísali prezenčnú listinu, ktorá je v prílohe tejto zápisnice. Zápisnicu a prezenčnú listinu predkladáme do súdneho spisu a spisu vedeného správcom. Takisto navrhujeme správcovi zverejnenie tejto zápisnice v Obchodnom vestníku pre informovanosť účastníkov reštrukturalizačného konania o aktuálnej situácii.